กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.พนักงานขับเครื่องจักร ขนาดเบา 3 อัตรา  มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับ เครื่องจักรกลมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับ ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมาย

2 ช่างศิลป์ 1 อัตรา  ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลป หัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิค ศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบ นิเทศศิลป์
ด้วย กรมป่าไม้ มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉะนั้น

อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ ฉบับ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ประกาศ คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ

( ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 )( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561 จึงประกาศรับ สมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา

ต่อ

ต่อ

ต่อ

ขอขอบคุณ thaijobsgov