Loading...

วิธีพิสูจน์คน มองให้ทะลุให้รู้ถึงจิตใจ ข้างในอย่างแท้จริง เคล็ดลับที่จะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จ จิตมนุษย์ใช่ว่าสุดจะหยั่งคาด สรรพสิ่งสามารถค้นศึกษาได้ เพราะมนุษย์มีอุตตมะปัญญา ต่างจากสั ตว์โดยทั่วไป อยากรู้ว่าบ้ า ยึดในอำนาจ ลองให้อำนาจก็สิ้นซึ่งสงสัย อยากรู้จิตคิดโลภประการใด พอให้ต้องเงินตราก็รู้กล อยากรู้ว่ามั่นคงในศักดิ์ศรี ให้ใกล้ชิดสตรีก็เห็นผล ใคร่รู้ว่าจิตใจใช่หรือคน กล่อม สุ ร าและจะดลให้เห็นจริง ใคร่รู้น้ำใจซื่อหรือว่าคด ให้ลองบทพ นั นเล่นเห็นทุกสิ่ง 5 ประการกลหยั่งใจได้ตามจริง รู้ให้ยิ่งกระจ่างไว้เพื่อใช้คน

การดูคนมีอยู่ 7 วิธี คือ

1. ยุ แ ห ย่ด้วยเรื่องร้ ายดีแล้วสังเกตดูซึ่งปณิธาน ความตั้งมั่นในร้ า ยหรือดี

2. ติเตี ยน กล่าว โท ษให้อับจนแล้วสังเกตดูซึ่งปณิภาณ ไหวพริบ การเอาตัวรอด

3. สอบถามซึ่งกลยุทธ์แล้วสังเกตดูซึ่งปัญญา

4. บอกกล่าวซึ่งเคร าะห์ภั ยแล้วสังเกตดูซึ่งความกล้า

5. มอ มเ ม าด้วยสุ ร าแล้วสังเกตซึ่งอุปนิสัย

6. ผูกมัดด้วยอามิสสินจ้างแล้วสังเกตซึ่งความสุจริต

7. มอบหมายภารกิจให้จัดการในเวลาอันจำกัดแล้วสังเกตซึ่งสัจจะ

สร้างสถานการณ์ หวังดูคน ไกล แสร้ง ใกล้ ใกล้ แสร้ง ไกล

พิเคราะห์นรลักษณ์ ดูจิตใจ พิเคราะห์ท่าทาง ดูความสง่า พิเคราะห์วาจา ดูคุณธรรม

หยั่งปฎิธาน ดูความคิด หยอกล้อ ดูความหนักแน่น

ยั่ ว ยุ ดูความตั้งมั่น เยินยอ ดูสติ นิ่งเฉย ดูความเคลื่อนไหว

การแบ่งคุณภาพของคน เหมาะสำหรับผู้บริหาร โบราณกล่าวไว้ว่า คุณภาพของคน แบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ

1.ประเภทฉลาดและขยัน เขาบอกว่า ให้เลี้ยงไว้ ถ้าส่งเสริมให้ดีแล้วต่อไป ภายภาคหน้าจะได้เป็นเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้เป็นแม่ทัพได้

2.ประเภทฉลาดแต่เกียจคร้าน เขาบอกว่า ไม่เป็นไร ให้ทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับหัวคิด หรือวางแผน จะเหมาะที่สุด ถ้าเป็นทหารก็ให้เป็นทหารฝ่ายเสนาธิการ

3.ประเภทไม่ฉลาดและเกียจคร้าน เขาบอกว่า ก็ไม่เป็นไรอีก เพียงแต่ต้องคอยจับตาดู หรือคอยแนะนำให้ทำตามเท่านั้น ปล่อยให้ทำเองไม่ได้ ถ้าเป็นทหารก็เป็นได้แค่พลทหาร มีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่ง

4.ประเภทไม่ฉลาดแต่ขยัน พวกนี้เป็นพวกที่เขาบอกว่า มีอันต ร า ย ไม่ว่าจะให้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใด ก็ก่อคว า มวุ่ น ว ายเดือ ดร้ อ นได้ง่าย พวกที่จัดอยู่ในประเภทหลังนี้ เลี้ยงไว้ไม่เป็นประโยชน์ อะไรต่อหน่วยงานหรือสังคม

ที่มา bitcoretech

Loading...