ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปล่อยสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ สูงสุด 1,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตรที่นำเอานวัตกรรมการเกษตรหรือสิ่งใหม่ ๆ มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการแบบดั้งเดิม หรือพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ

คุณสมบัติของผู้กู้ มีดังนี้

  1. เป็นทายาทเกษตรกร หรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้วอายุไม่เกิน 45 ปี
  2. มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสืบสานและต่อยอดอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการ
  3. ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ทางด้านการเกษตรหรือธุรกิจเกษตร
  4. ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารตามข้อบังคับฉบับที่ 44

วงเงินกู้
สูงสุดไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท
หลักประกันเงินกู้

  1. ให้ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปรกติของธนาคารเป็นลำดับแรก
  2. กรณีใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้เป็นหลักประกันประเภทเดียวกันนี้ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง
  3. กรณีใช้บุคคล 2 คนขึ้นไป เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
  4. กรณีใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
  5. หากไม่เพียงพอให้สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ำประกันเงินกู้ได้

อัตราดอกเบี้ย
mrr ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปีหรือ 0.59 ต่อเดือน
ระยะเวลาชำระเงินกู้
กรณีขอกู้เงินเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันคู่เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน
กรณีขอกู้เป็นค่าลงทุน ไม่เกินสิบปีนับแต่วันกู้เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 15 ปี
ที่มา: https://www.baac.or.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here